WU style Tai Chi Chuan Academy based in London.

https://www.wustyle-europe.com/

Deyin Taijiquan Institute based in Telford.

http://www.deyin-taiji.com/

British Health Qigong Association.

http://healthqigong.org.uk/

White Crane Bamboo Club based in Watford Herts.

https://www.taichiinherts.com/

Lau Gar Kung Fu club based in Stafford

http://staffordshirelaugarkungfu.com/ 

Grandmaster Wang Haijun

http://www.wanghaijun.com/

Master Sue Woodd

http://suewoodd.com